1

Daňové priznanie v Rakúsku

Pracujete v Rakúsku a potrebujete poradiť v daňovej oblasti. Potrebujete pomôcť a poradiť s ročným zúčtovaním, prípadne spracovať daňové priznanie a neviete na koho sa obrátiť. U nás ste na správnom mieste. Kontaktujte nás! My vo VaV vám radi pomôžeme.

 

Niekoľko užitočných informácií pre Vás:

 

Vznik daňovej povinnosti v Rakúsku

Príjmy opatrovateľov sa zaradzujú podľa zákona o dani z príjmu (EStG 1988) medzi príjmy z prevádzky (Gewerbebetrieb). Miesto, kde má opatrovateľ prihlásenú živnosť, sa považuje za sídlo prevádzky. Spravidla je to pacient, u ktorého je vykonávaná podnikateľská činnosť (nie je to ale pravidlom).{slider Viac info tu|closed}Pri príjmoch z prevádzky je každá SZČO považovaná za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Dôležité je, že pri neobmedzenej daňovej povinnosti je výška nezdaniteľného príjmu v Rakúsku vo výške 11.000€ (platí od r.2009) - pri obmedzenej daňovej povinnosti je to len 2 000€. Pri prekročení tejto hranice vzniká automatický povinnosť podania daňového priznania z dani z prímu a povinnosť odviesť daň. Termín na podanie daňového priznania je 30.apríl v roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom boli dosiahnuté príjmy.

 

Povinnosť podania daňového priznania

V zásade je povinná každá osoba s neobmedzenou daňovou povinnosťou podať daňové priznanie vtedy, keď je na podanie vyzvaná príslušným finančným úradom. (§ 42 Abs. 1 Z 1 EStG), t.z., keď je jej poštou doručená výzva alebo sú jej poštou doručené daňové formuláre.
V prípade, že neprišla žiadna výzva z finančného úradu, je potrebné určiť, či dosiahnuté príjmy obsahujú aj príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu (§ 42 Abs. 1 Z 2 EStG.).Ak takéto príjmy nie sú, potom je pre podnikateľa smerodajná výška jeho čistého príjmu. U opatrovateľov je to poväčšine príjem z opatrovateľskej činnosti (vrátane príp. iných zdaniteľných príjmov dosiahnutých v Rakúsku). V prípade, že čistý príjem je pod hranicou 11.000€ (platí pre rok 2009 – pre r. 2008 to bolo 10.000€) nie je nutné podávať daňové priznanie (§ 42 Abs. 1 Z 3 EStG).Opatrovatelia, ktorí vykonávali pracovnú činnosť najskôr ako zamestnanci (v závislom pomere) a potom si otvorili živnosť, musia podať v Rakúsku daňové priznanie. V tomto prípade často dochádza k vráteniu daní zaplatených v preddavkoch na daň zo závislej činnosti. Záleží samozrejme na celkovej výške príjmov tak zo závislej, ako aj nezávislej činnosti.Ďalším dôvodom na podanie daňového priznania v Rakúsku je uplatnenie si daňových bonusov, ktoré sa za určitých podmienok ako negatívna daň vyplatia podnikateľovi.
Podanie daňového priznania na Slovensku je povinnosťou. Na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskom a Rakúskom však na Slovensku platiť dane nebudete.

 

Výška dane
Výška dane v Rakúsku sa určuje podľa výšky príjmov (je to progresívna daň):

 

Príjem v € Daň príjmu
do 11 000 € nezdaňuje sa
od 11 000 do 25 000 € podlieha 36,50 % dani
od 25.000 do 60 000 € podlieha 43,214 % dani
od 60.000 € podlieha 50 % dani

 

Spôsob zisťovania príjmu (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung)

Každý podnikateľ si musí viesť evidenciu svojich príjmov. Najbežnejším spôsobom zisťovania príjmu pre malých, ale aj stredných podnikateľov je Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung je súhrn príjmov a výdavkov podnikateľa za uplynulý účtovný rok – v našom prípade kalendárny rok. Tento súhrn príjmov a výdavkov je potrebné v prípade kontroly z finančného úradu predložiť kontrolnému orgánu.

Ku príjmom každého opatrovateľa patrí :

  • honorár za poskytované služby - Taggeld
  • náhrada cestovného – Reisegeld
  • vecné príjmy (za bezplatnú stravu a ubytovanie) - Sachbezug
  • príp. náhrada za úhradu soc. poistenia - Sozialversicherung

K výdavkom je možné zarátať:

  • skutočne vynaložené výdavky, ktoré úzko súvisia s vykonávanou činnosťou opatrovateľa, príp. výdavky Paušálom (12% - Basispauschalierung)
  • odvody na sociálne poistenie, príp. iné pripoistenia
  • poplatok pre hospodársku komoru

Ak podnikateľ použije odpočet skutočných výdavkov (ak sú vyššie ako paušál) po predchádzajúcom uplatnení si výdavkov paušálom, je možné opätovne sa vrátiť ku paušálu až po uplynutí 5 rokov. Preto si treba poriadne zvážiť, či sa oplatí uplatniť si skutočné výdavky kvôli jednému roku, ak si podnikateľ nie je istý, či bude mať skutočné vynaložené výdavky vyššie aj v nasledujúcich rokoch.

Pri výdavkoch opatrovateľa je vhodnejšie vzhľadom na obmedzené možnosti skutočných výdavkov využívať paušál, ktorý je aj často vyšší ako skutočné výdavky.

Pri odpisoch systémom skutočných výdavkov si musí podnikateľ viesť presnú evidenciu výdavkov. Samozrejme, aj daňová kontrola je v tomto prípade podstatne dôkladnejšia. Uplatnené skutočné výdavky musia byť vynaložené v súlade s podnikateľskou činnosťou.{/sliders}

 

Prvý kontakt s Finančným úradom

Po ohlásení živnosti je každý podnikateľ povinný do jedného mesiaca ohlásiť svoju podnikateľskú činnosť na príslušnom Finančnom úrade. Stačí neformálne prihlásenie buď písomnou alebo ústnou formou. Okrem toho je potrebné vyplniť dotazník, ktorý podnikateľ zvyčajne obdrží už pri založení živnosti. Pre fyzické osoby sa použije dotazník Verf24. {slider Viac info tu |closed}Na základe údajov v tomto dotazníku sa príslušný finančný úrad rozhodne, či bude živnostníkovi udelené daňové číslo – a tým pádom sa zahrnie do daňového systému alebo zostane len v evidencii. Daňové číslo je spravidla vydané len v prípade, ak uvedený predpokladaný príjem v dotazníku je vyšší ako 11.000 EUR alebo príjem z obratu vyšší ako 36.000 EUR. Údaje sú platné pre rok 2009. Po pridelení daňového čísla je podnikateľ poväčšine vyzvaný na podanie daňového priznania, ak nebolo podané v zákonnej lehote.Častou chybou pri vyplňovaní dotazníka je uvedenie vyšších príjmov, ako sú vyššie uvedené sumy alebo prihlásenie sa na daň z obratu (UStG – Umsatzsteuer). V tomto prípade by samozrejme musel podnikateľ každý štvrťrok podať oznámenie o dani z obratu. Keď sa tak nevykoná, je podnikateľ vyzvaný zvyčajne až v budúcom roku na podanie daňového priznania z dane z obratu. V tomto prípade je nutné podať odvolanie aj s odôvodnením (§§ 243ff BAO)

Aj keď by sa tento problém nemal týkať malých podnikateľov (opatrovatelia), tento omyl sa dosť často vyskytuje.

 

Príslušnosť k finančnému úradu

Príslušným finančným úradom na podanie daňového priznania je spravidla miesto, v ktorého pôsobisku sa v čase podania daňového priznania nachádza bydlisko opatrovanej osoby, čiže miesto, kde je opatrovateľ prihlásený k pobytu.
Z toho vyplýva, že príslušným finančným úradom nemusí byť finančný úrad, v ktorého pôsobisku sa nachádza miesto, na ktoré je ohlásená živnosť - Gewerbestandort. Živnosť môže byť prihlásená aj v mieste bydliska opatrovateľa (ak sa to bydlisko nachádza v Rakúsku) alebo aj sídlo sprostredkovateľskej agentúry.

komentárov: 27
Tax Return reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
05.03.2020 3:56
The Information here is very useful for me. Thank you for providing the details, now I can right my assignment. Try to play these my singing monsters breed game on pc. Explore lot of characters for free.
Eliza Sickles reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
07.03.2020 2:56
Informative reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
04.05.2020 20:03
Thanks for this helpful info! Roof Repair
Thanks for the help reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
04.05.2020 21:35
Thanks for helping me with my return! Home Exterior Painter
On Line DP v AT reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
16.05.2020 10:11
prosim o radu ...vyplnila som on line daňove priznanie cez moj on line účet ale mi vypisuje že kolonka 330 je nesprávne že sa nezhoduje s výpočtom s E1a aj ked tam je tiež rovnaka suma čistého prijmu...teda má byť v kolonke 330 čistý príjem alebo nie ?
Vernon reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
05.07.2020 17:32
Great info in this article! Thanks! Visit our site!
Mila reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
26.08.2020 15:16
Great info! Check this page to learn more about me.
taking too much cialis abegolem reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
26.08.2020 22:35
buy apcalis oral jelly test Hilabapy https://asocialiser.com/ - Cialis HetanelsNall Generic Stendra Cash Delivery Price Fedex Fluepelarp Cialis Ethink Antibiotic Cephalexin
safety of generic cialis abegolem reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
21.09.2020 9:05
what works better cialis or viagra Hilabapy https://asocialiser.com/ - buy cialis 5mg online HetanelsNall Kamagra Efectos Farmacia Fluepelarp online generic cialis Ethink Victoria Bc Viagra
Fence Company Buffalo reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
05.10.2020 18:36
Great and helpful information. Fence Company Buffalo NY
Lawrence reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
07.10.2020 14:46
Useful information. Fence Company Springfield IL
Brian reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
08.10.2020 15:18
Great and useful information. Keep up the good work. Foundation Repair Kansas City
Kim reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
09.10.2020 19:31
Good work. Keep sharing it! Fence Company Birmingham AL
Elton reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
10.10.2020 12:35
Keep sharing the informational post. Foundation Repair Raleigh
Harvey reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
23.10.2020 13:57
Great article and nice information. Fence Companies Tulsa OK
notary anaheim reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
26.10.2020 5:54
Thanks so much for sharing this awesome info! I am looking forward to seeing more posts from you! https://orangecountyeasynotary.com
Tax reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
26.10.2020 6:24
How exactly do we compute a tax return of Austria? Cincinnati Roofing Contractors
fdbfgnhn reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
26.10.2020 16:10
Ich danke Ihnen für die Information! Ich war auf der Suche nach und konnte nicht finden. Du hast mir geholfen! msvcp140
maurin reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
28.10.2020 7:33
My team from glendale notary loves this page.. I hope this could also be posted in English.
Michael reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
28.10.2020 15:05
My colleagues from excavating company near me very like this article and recommended me too. Thanks
Bryan reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
29.10.2020 13:03
Great site, I would be happy if you would stop by my http://www.sandiegoeasynotary.com/ site!
Larry reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
01.11.2020 8:54
Nice knowledge gaining article. Keep sharing. Tree Removal Raleigh
Hobart Roof Repairs reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
06.11.2020 20:38
Nobody likes doing their taxes so thanks for the write-up. Cheapest roof repairs Roof Repairs Hobart
Ray reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
08.11.2020 13:12
I am glad to have visited this website. Keep sharing the great work! Home Inspection Raleigh NC
commercial window tinting st louis reakcia na: Daňové priznanie v Rakúsku
09.11.2020 7:21
Tax return in Austria is one of the best thing that happens for its citizen, I wish our country will have the same tax return rate like them. commercial window tinting st louis