1

Rakúska živnosť

Čaká Vás prvý turnus v Rakúsku? Idete tam pracovať ako opatrovateľka? Určite viete, že s tým je spojená aj povinnosť založenia si rakúskej živnosti.

Neviete čo všetko k tomu potrebujete? Ocenili by ste niekoho, kto by Vám zabezpečil 100% servis a Vy by ste sa nemuseli o nič starať? V tom prípade ste na tom najlepšom mieste. Neváhajte a informujte sa u nás už dnes.

 

VaV Vám poskytne:
-  formuláre a podklady potrebné k založeniu živnosti
-  preklady dokumentov
-  vypísanie formulárov
-  100% servis a v prípade akýchkoľvek nejasnosti kontaktujeme za Vás rakúske úrady

 

V prípade Vášho záujmu o túto službu, kontaktujte nás buď telefonicky 051 772 13 35, 0908 996 639, 0911 996 639, na našej e-mailovej adrese info@vavslovakia.sk alebo osobne v našej kancelárii.

Po predchádzajúcej konzultácii Vám poskytneme návod na vybavenie rakúskej živnosti pre opatrovanie.

 

Založenie živnosti

Pokiaľ mate záujem pracovať v Rakúsku ako opatrovateľka  je potrebné si založiť voľnú živnosť „opatrovateľstvo“. Živnosť je možné prihlásiť na príslušnom živnostenskom úrade, obvodnom úrade, mestskom úrade alebo mestskom okresnom úrade. 

 

Predpoklady pre vykonávanie živnosti:

 • svojprávnosť (Eigenberechtigung) – dovŕšenie veku 18 rokov;
 • štátna príslušnosť v rámci členských krajín EÚ/ EHP alebo predloženie oprávnenia na pobyt (Aufenthaltsberechtigung);
 • bezúhonnosť - žiadne vylučujúce okolnosti pre vykonávanie živnosti (Gewerbeausschlussgründe), napr. žiadne odsúdenie súdom, pokutované delikty alebo finančné trestné činy.

Žiadateľ ,- t.j. opatrovateľ/ka je povinná sa ísť nahlásiť na komoru živnostníkov – WKO , kde obdrží inštrukcie, vopred vystavený dokument pre prihlásenie sa do sociálnej poisťovne – SVA a na finančný úrad – Finanzamt.

 

Podklady požadované na vybavenie živnosti:

 • osobné dokumenty – rodný list (Geburtsurkunde) príp. sobášny list (Heiratsurkunde) pri zmene priezviska, občiansky preukaz (Statsbürgerschaftsnachweis) alebo cestovný pas (Reisepass);
 • úradný doklad o akademickom titule v prípade potreby (Nachweis des akademischen Grades);
 • výpis z registra trestov domovského štátu (Strafregisterbescheinigung) nie starší ako 6 mesiacov pri osobách s pobytom v zahraničí, resp. pri pobyte v Rakúsku na dobu kratšiu ako 5 rokov;
 • pri prvom zakladaní živnosti tzv. prehlásenie o novom založení (Erklärung der Neugründung) potvrdené príslušnou obchodnou komorou (Wirtschaftskammer) Toto potvrdenie Vás oslobodzuje od poplatkov súvisiacich so založením živnosti , ktoré sú vo výške cca € 70,- €. Po obdržaní tohto potvrdenia môže už opatrovateľ/ka začať vykonávať prácu opatrovateľky
 • potvrdenie o prihlásení k pobytu (Meldezettel);
 • povolenie k pobytu na cudzineckom úrade (Anmeldebescheinigung bei der Fremdenbehőrde) najneskôr do 3 mesiacov od príchodu na územie Rakúska

V priebehu niekoľkých týždňov obdrží opatrovateľka:

 • živnostenský list
 • potvrdenie o sociálnom poistení
 • E-card – kartičku poistenca, s ktorou bude opatrovateľ/ka ošetrený/á v Rakúsku
 • formulár E-106, ktorý je potrebné odniesť do príslušnej poisťovne na Slovensku.

Na základe tlačiva E106 obdrží opatrovateľ/ka kartičku poistenca , s ktorou bude bezplatne ošetrený/á na Slovensku. Spomínané doklady – živnostenský list, E-card a potvrdenie o poistení v AT je potrebné, aby každý/á opatrovateľ/ka nosil/a stále so sebou!

Opatrovateľka v Rakúsku je po založení živnosti od dátumu založenia povinná platiť odvody do sociálnej poisťovne.

Pri založení živnosti sa automaticky pridelí aj Standort (miesto výkonu činnosti) kde Vám bude zasielaná pošta.

Pokiaľ sa zakladá živnosť opätovne, to znamená, ak už bola na danú podnikateľskú činnosť zriadená a potom stornovaná, čiže zrušená, nie je podmienkou, aby sa žiadateľ dostavil na príslušný úrad pre zriadenie živnosti osobne, postačí požadované doklady / občiansky preukaz a výpis z registra trestov v NJ  / zaslať poštou.

 

Žiadosť o živnosť musí obsahovať:

 • presný popis živnosti – t.j. že sa jedná o „opatrovateľstvo“ („Personenbetreuung“);
 • presné miesto vykonávania činnosti – adresa (Gewerbestandort);
 • osobné údaje žiadateľa o živnosť: krstné meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia a miesto narodenia, štátna príslušnosť, číslo sociálneho poistenia

Miestom výkonu živnosti, ktoré je nutné uviesť pri registrácii živnosti, môže byť:

 • vlastný byt, bydlisko
 • kancelária
 • sídlo sprostredkovateľskej agentúry
 • byt, bydlisko opatrovanej osoby

Pozastavenie živnosti

Živnosť je možné pozastaviť na pobočke príslušnej hospodárskej komory-WKO. Zákonná lehota na pozastavenie živnosti je 3 týždne po ukončení živnostenskej činnosti. Vo výnimočných prípadoch je možné pozastavenie živnosti až 18 mesiacov dozadu. Pri spätnom pozastavení živnosti sa aj spätne zruší povinné sociálne poistenie v SVA. Spätne nie je možné zrušiť iba jednu časť z povinného poistenia a to zdravotné poistenie. Zdravotné poistenie SVA ukonči len ku koncu mesiaca, počas ktorého im bude doručené oznámenie o pozastavení živnosti.

 

Živnosť sa pozastavuje na dobu neurčitú a táto doba nie je ničím obmedzená!!!
Živnostník obdrží z WKO – obchodnej komory doklad o pozastavení živnosti / Ruhendmeldung / k uvedenému dátumu a takisto následne aj z SVA – sociálnej poisťovni doklad o pozastavení. V prípade, že živnostník nemá všetky platby – odvody uhradené, bude k dokladu o pozastavení z SVA priložený aj doklad s požadovanou sumou na zaplatenie. Toto potvrdenie je nutné čo najskôr doručiť do príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne na Slovensku, kde bude poistencovi obnovené zdravotné poistenie.

 

Stornovanie živnosti / Zrušenie živnosti

Pre zrušenie živnosti je potrebné písomne, faxom al. mailom upovedomiť príslušný Bezirkhauptmannschaft al. magistrat Príslušný úrad potom upovedomí SVA a finančný úrad.
Zrušiť živnosť sa nedá spätne, platí len k aktuálnemu dátumu a nedá sa odvolať.
Po stornovaní živnosti obdržíte vyrozumenie o stornovaní, doklad nadobúda okamžitú platnosť. Ak by si opatrovateľ/ka chcel/a znovu živnosť obnoviť, bude znovuotvorenie spoplatnené a to vo výške cca 70,- Eur a budú znovu požadované doklady ako pri novootvorenej žl.

 

Spustenie pozastavenej živnosti

Spustenie už existujúcej pozastavenej  živnosti sa nahlási písomne al. telefonicky WKO, resp. magistrátu, kde bola živnosť otvorená alebo prehlásená.
Živnosť sa musí obnoviť ihneď po začatí podnikateľskej činnosti a to najneskôr do 3 týždňov. Obchodná komora / WKO / alebo magistrát po obnovení automaticky upovedomí aj finančný úrad a sociálnu poisťovňu a živnostník je od dátumu spustenia povinný platiť odvody do SVA, bez ohľadu na to, či živnosť bola obnovená na začiatku alebo ku koncu mesiaca.

 

Prihlásenie k vedľajšiemu pobytu

Treba dbať na to, aby ste sa v súčinnosti s rodinou v ktorej sa nachádzate, nahlásili k vedľajšiemu pobytu v priebehu 3 dní po príchode do rodiny na príslušnom obvodnom úrade, kde vyplníte Antragsformular, ktorý musí podpísať poskytovateľ ubytovania , t.j. rodina.

Opatrovateľ/ka sa preukazuje pri tomto úkone občiansky preukazom alebo pasom.

Opatrovateľka obdrží takzvaný Meldezettel, ktorý by si mala uschovať. Opatrovateľka by si mala skontrolovať potvrdenie či ju náhodou rodina nenahlásila k trvalému pobytu namiesto vedľajšieho pobytu.

Keď si je opatrovateľka vedomá, že do rodiny ide naposledy, mala by sa ísť sama odhlásiť z vedľajšieho pobytu a to najskôr tri dni pred odchodom z rodiny. Pokiaľ sa z nepredvídateľných dôvodov neodhlásila, môže tak urobiť aj písomne alebo faxom na obvodnom úrade, kde bola prihlásená.

 

Zrušenie živnosti

Zrušenie živnosti sa vykonáva na príslušnom živnostenskom úrade - Gewerbeamt (Magistrat/Bezirkhauptmanschaft). Ukončenie živnosti nadobúda účinnosť dňom doručenia žiadosti na živnostenský úrad a je neodvolateľné. Ukončením živnosti končí aj povinné zdr. a sociálne poistenie a to ku koncu mesiaca, v ktorom bola živnosť zrušená (v prípade, že nie je súbežne vykonávaná iná zárobková činnosť napr. v závislom pomere). Potvrdenie o ukončení živnosti, zaslané z SVA, je potrebné zaniesť do príslušnej pobočky zdr. poisťovne na Slovensku, kde bude poistencovi obnovené poistenie.

 

komentárov: 99
Obnovenie zivnosti reakcia na: Rakúska živnosť
09.10.2018 23:22
Chcela by som si po 4r.obnoviť živnosť ako opatrovateľka v Rakúsku.Živnosť som si v r.2014 prerušila, poplatok do WKO som každý rok po obdržaní šeku zaplatila, chcela by som vedieť, ako mám postupovať.Ďakujem
Nová živnosť reakcia na: Rakúska živnosť
19.02.2019 15:49
Dobrý deň.Začala som pracovať v Rakúsku ako opatrovateľka.Aké všetky doklady potrebujem k otvoreniu živnosti ? Pri výpise z registra trestov musím ho priniesť v nemčine a tiež aj preložený rodný list?Ďakujem. Hanesová Miroslava
Il Cialis Scade LessoyclE reakcia na: Rakúska živnosť
11.03.2019 4:20
Low Cost Propecia Generic Viagara Online Us buy viagra online Buy Super Kamagra
Lasix Price MatFlug reakcia na: Rakúska živnosť
20.04.2019 11:01
Comment Faire Pour Obtenir Priligy Cephalexin Cap cialis from canada Mexican Pharmacy Online Uricon With Out Precritpion For Dogs Viagra Seriose Anbieter
Cheap Generic Cialis Australia Ellcace reakcia na: Rakúska živnosť
28.04.2019 23:21
Can Amoxicillin Mix With Milk cheapest cialis Order Elocon Best Website Overseas What Is Amoxicillin Cialis 500 Pills For Cheap Price
Online Pharmacy Mexico Selling Advair StevCrully reakcia na: Rakúska živnosť
12.09.2019 3:11
Pednisone Over The Counter At Walmart cialis overnight shipping from usa Zzpills
Trade reakcia na: Rakúska živnosť
05.03.2020 4:02
Are you a card player then explore lot of amazing features of tripeaks solitaire free game now.
Trade reakcia na: Rakúska živnosť
05.03.2020 4:24
Are you a card player then explore lot of amazing features of tripeaks solitaire free game now.
Eliza Sickles reakcia na: Rakúska živnosť
07.03.2020 2:53
Thank for all the info, big help! restaurant story pc
Cialis Se Puede Comprar En Farmacias EllNilinc reakcia na: Rakúska živnosť
11.03.2020 4:17
Priligy Informacion Para Prescribir Cialis Onlinepharmacey Cialis Levitra Medicament Generique
Jack reakcia na: Rakúska živnosť
30.03.2020 12:32
This does seem legitimate. Thank you for sharing. Jack [url=https://wasteclearancemanchester.co.uk/rochdale]Rubbish Removals[/url] | [url=https://www.aceremovalsbusiness.com/swindon.html]Swindon Removals[/url] | [url=https://www.wemoveanything.com/stockport.html]Man and van removals[/url]
Jack reakcia na: Rakúska živnosť
30.03.2020 12:34
This does seem legitimate. Thank you for sharing. Jack Rubbish removals | Swindon Removals | Man and van removals
Jim reakcia na: Rakúska živnosť
21.04.2020 11:49
Such an informative article, many thanks for sharing your knowledge. Rubbish removals Manchester | Landscaping Northallerton
Terry Franco reakcia na: Rakúska živnosť
27.04.2020 13:20
This is excellent work and a great post for my Industrial cleaning employers to enjoy. Keep up the good work Terry, Tree service near me
Jacob reakcia na: Rakúska živnosť
03.05.2020 9:41
Thank you very much, I would love to help our with some landscaping services
Benjamin reakcia na: Rakúska živnosť
03.05.2020 9:43
This information was very helpful for my site that is about landscape construction
Peter reakcia na: Rakúska živnosť
03.05.2020 9:43
This was great - if you require towing services near me, let me know.
Love it reakcia na: Rakúska živnosť
04.05.2020 20:02
Love all things Austrian and learning about it! Metal Roof Installation
gabe reakcia na: Rakúska živnosť
05.05.2020 4:48
this is a great site... check out the leading concrete guys in hawaii concrete contractors oahu
Wonderful reakcia na: Rakúska živnosť
13.05.2020 20:37
Thanks for all your helpful articles! Professional Roofer
John reakcia na: Rakúska živnosť
17.05.2020 0:54
Good one. smart homes uk
Samantha Lock reakcia na: Rakúska živnosť
17.05.2020 1:00
Richmond Hill reakcia na: Rakúska živnosť
18.05.2020 23:04
I like the quality of the work. Click here.
Vaughan reakcia na: Rakúska živnosť
18.05.2020 23:06
Great then. Follow the website to find out the best gutter guards for your house.
Kt reakcia na: Rakúska živnosť
11.06.2020 1:19
Thanks for this post! Great info. -kt,  Lawn care Salisbury NC    
Plastering reakcia na: Rakúska živnosť
14.06.2020 3:46
Volquetes en Capital Federal reakcia na: Rakúska živnosť
15.06.2020 7:02
Amazing Post. Really useful. Volquetes CABA
Stevens reakcia na: Rakúska živnosť
27.06.2020 11:46
Brian Smith reakcia na: Rakúska živnosť
30.06.2020 22:17
Hi. Im just here to drop a link on ya! Mechanic near me
Drywall Repairs Reading PA reakcia na: Rakúska živnosť
06.07.2020 2:58
springhill bathrooms reakcia na: Rakúska živnosť
10.07.2020 3:58
This is a great site, thank you! Bathroom Ideal Spring Hill FL
fdbfgnhn reakcia na: Rakúska živnosť
10.07.2020 21:39
I thank you for the information! I was looking for and could not find. You helped me! 10.0.0.1
Painter reakcia na: Rakúska živnosť
10.07.2020 23:59
Thanks for this. Painter
Appel reakcia na: Rakúska živnosť
21.07.2020 19:27
Thanks for sharing! Louisville Concrete Company
James reakcia na: Rakúska živnosť
23.07.2020 14:42
Keep up the great job with all that you do Prepper shop UK
Fred D reakcia na: Rakúska živnosť
24.07.2020 9:56
Cool post! Love what you guys do. home remodeling Framingham MA
Tony Trenton reakcia na: Rakúska živnosť
27.07.2020 14:15
Good to see positive progress all over the world! Hot Tub Installation NJ
Larry Phillips reakcia na: Rakúska živnosť
31.07.2020 14:47
This was a great read. Glad to have Google Translate so I can understand everything. :) Tree Removal Lawrence
Susie reakcia na: Rakúska živnosť
04.08.2020 10:24
thank you, great info Window Cleaning
Line reakcia na: Rakúska živnosť
04.08.2020 19:22
I want to take a moment to thank you for this great info. Line from website
Concreting Brisbane Northside reakcia na: Rakúska živnosť
06.08.2020 5:20
Thanks for the information I appreciate it Concreting Brisbane Northside
Jose reakcia na: Rakúska živnosť
13.08.2020 12:13
Cool to see how things work over there in Europe! floor tile installation San Diego CA
Juan reakcia na: Rakúska živnosť
17.08.2020 21:55
Thanks for sharing this, if you ever need us we operate as customs broker San Diego.
jonny reakcia na: Rakúska živnosť
18.08.2020 6:36
I would love to visit Austria! I just hope this dumb covid 19 passes so i can travel again. I miss seeing new countries and being in new places. Junk Removal Stockton Pressure Washing
Photographer reakcia na: Rakúska živnosť
26.08.2020 15:56
John reakcia na: Rakúska živnosť
26.08.2020 15:59
cialis couples fernstase reakcia na: Rakúska živnosť
30.08.2020 19:13
Viagra Dure Combien De Temps Hilabapy [url=https://cialiser.com/]where can i buy cialis on line[/url] HetanelsNall Tadalafil viagra levitra Fluepelarp Cialis Ethink Acquisto Viagra Line Italia
Billy Rowe reakcia na: Rakúska živnosť
11.09.2020 13:30
Check out our site for a professional roofer Dover NH
Jordan B. Peterson reakcia na: Rakúska živnosť
14.09.2020 21:50
Great
malkova reakcia na: Rakúska živnosť
22.09.2020 17:25
I have been looking for this information for a long time, I was very surprised when I found it here. router login
Patrick reakcia na: Rakúska živnosť
24.09.2020 14:45
Thank you for sharing! Carpet Cleaning Halifax UK
Reeves reakcia na: Rakúska živnosť
24.09.2020 14:51
skvelý príspevok, ďakujem. Drone photography Sheffield
R.Poole reakcia na: Rakúska živnosť
24.09.2020 14:57
CCSund reakcia na: Rakúska živnosť
24.09.2020 15:07
Clinton reakcia na: Rakúska živnosť
24.09.2020 15:21
dobré informácie, najmä z hľadiska potreby živnostenského oprávnenia. Flower Franchise Europe
SHelby reakcia na: Rakúska živnosť
24.09.2020 15:31
Keep up the good work! Shelby Taxi Services
Anderson reakcia na: Rakúska živnosť
24.09.2020 15:40
ďakujeme za zdieľanie týchto dôležitých informácií. Dog Grooming Poole
Cardiff reakcia na: Rakúska živnosť
24.09.2020 15:47
Nice post. Roofer Cardiff
Paloma reakcia na: Rakúska živnosť
24.09.2020 16:01
Ďakujeme za informácie o živnostenskom oprávnení. Marbella hotels on the beach
M.V.Dundee reakcia na: Rakúska živnosť
24.09.2020 16:08
Good stuff! Man Van Dundee
Gabriella reakcia na: Rakúska živnosť
24.09.2020 16:12
Very nice, keep it going! Yoga en Marbella
paul opu reakcia na: Rakúska živnosť
25.09.2020 15:26
ice blog http://www.paulsmiths.org/
paul opu reakcia na: Rakúska živnosť
25.09.2020 15:27
Flamingo reakcia na: Rakúska živnosť
29.09.2020 10:27
skvelý príspevok, ďakujem za zdieľanie. Bude sa dobre používať s Marketing agency Leamington Spa
Maurin reakcia na: Rakúska živnosť
12.10.2020 7:16
Thanks for sharing! Digital Agency Vancouver, BC
Ryan Montero reakcia na: Rakúska živnosť
12.10.2020 14:20
Great info. This will be helpful to many. Fence Company Somerville MA
Florist franchise UK reakcia na: Rakúska živnosť
21.10.2020 13:41
Great choice, price and delivered as requested. Thank you Florist franchise UK.florist franchise uk
William reakcia na: Rakúska živnosť
21.10.2020 13:50
Excellent services! Very friendly, reliable, hardworking, and professional. Price reasonable, would recommend without hesitation to removals dundee.
SOPHIA reakcia na: Rakúska živnosť
21.10.2020 13:59
Great choice, price and delivered as requested. Thank you so much florist franchise uk.
OLIVER reakcia na: Rakúska živnosť
21.10.2020 14:08
Awesome agency! Can really help people who have to manage multiple tasks on a marketing level on seo agency in gibraltar.
Oliver reakcia na: Rakúska živnosť
21.10.2020 14:15
Extremely happy with the work he carried out and had to recommend him to families and friends. I would totally recommend poole roofing services.
BENJAMIN reakcia na: Rakúska živnosť
21.10.2020 14:26
Highly recommended. Do great work, and their prices are very reasonable and great work in carpet cleaning halifax.
GEORGE reakcia na: Rakúska živnosť
21.10.2020 14:44
Great!Best carpet cleaning service provider. Tested and guaranteed. Highly recommended cleaning services in carpet cleaners sunderland.
JACOB reakcia na: Rakúska živnosť
21.10.2020 14:51
Thanks, guys. The crew arrived in time, good customer service, and video quality. Would recommend our drone photography sheffield.
LIAM reakcia na: Rakúska živnosť
21.10.2020 14:58
Very helpful and easy to deal with and good value as well. Will definitely use again if needed in poole skip hire.
ETHAN reakcia na: Rakúska živnosť
21.10.2020 15:11
Highly recommend this company. The workers were polite and respectful. If you are looking for one of a kind, high-end work the answer is cardiff driveways.
LUKE reakcia na: Rakúska živnosť
21.10.2020 15:21
Good and reliable. Really helpful service, arrived early and worked non stop. Thank you home removals belfast.
Jameson reakcia na: Rakúska živnosť
27.10.2020 11:35
I enjoyed my stay at your hotel. The breakfast was excellent. The staff were very approachable and helpful we would definitely stay here again that was a great experience at hotel marbella playa.
Madeline reakcia na: Rakúska živnosť
27.10.2020 12:07
Amazing! Small class size and the instructor was very attentive. Ensuring that I was properly doing each pose and that I was getting the maximum out of the class. One of the best classes and yoga studios I have been to in marbella yoga.
Austin reakcia na: Rakúska živnosť
27.10.2020 12:25
Great company and it helps us a lot for us so much Marketing agency in Leamington Spa.
Parker reakcia na: Rakúska živnosť
27.10.2020 12:35
I would highly recommend it. The customer service is great and they are very knowledgeable about roofing Roofers Cardiff.
Evelyn reakcia na: Rakúska živnosť
27.10.2020 12:48
Such a great groomer! He took very good care of my dog. He came home looking and smelling great in dog groomers poole.
Faith reakcia na: Rakúska živnosť
27.10.2020 13:03
Excellent service, I would recommend this company to anyone. Punctual and honest pricing home removals belfast.
Jack reakcia na: Rakúska živnosť
09.11.2020 14:09
very good blog! love it
Jack reakcia na: Rakúska živnosť
09.11.2020 14:13
rttds hfg hfgh;klfdkljhfgjhklf dgjhklf jhlfkdgjhlkdfgjhlkdfgj hkldfjglk hgkl hd
Jonathan reakcia na: Rakúska živnosť
11.11.2020 13:33
Feel free to contact us to avail of our hood cleaning services in Brooklyn, NY.
Roof Repair reakcia na: Rakúska živnosť
13.11.2020 19:44
Brandon Teves reakcia na: Rakúska živnosť
29.11.2020 8:56
Printers Stockport, printers in Stockport, digital printing Stockport, digital printers Stockport, business cards Stockport for small business. concrete contractor