1

Rakúska živnosť

Čaká Vás prvý turnus v Rakúsku? Idete tam pracovať ako opatrovateľka? Určite viete, že s tým je spojená aj povinnosť založenia si rakúskej živnosti.

Neviete čo všetko k tomu potrebujete? Ocenili by ste niekoho, kto by Vám zabezpečil 100% servis a Vy by ste sa nemuseli o nič starať? V tom prípade ste na tom najlepšom mieste. Neváhajte a informujte sa u nás už dnes.

 

VaV Vám poskytne:
-  formuláre a podklady potrebné k založeniu živnosti
-  preklady dokumentov
-  vypísanie formulárov
-  100% servis a v prípade akýchkoľvek nejasnosti kontaktujeme za Vás rakúske úrady

 

V prípade Vášho záujmu o túto službu, kontaktujte nás buď telefonicky 051 772 13 35, 0908 996 639, 0911 996 639, na našej e-mailovej adrese info@vavslovakia.sk alebo osobne v našej kancelárii.

Po predchádzajúcej konzultácii Vám poskytneme návod na vybavenie rakúskej živnosti pre opatrovanie.

 

Založenie živnosti

Pokiaľ mate záujem pracovať v Rakúsku ako opatrovateľka  je potrebné si založiť voľnú živnosť „opatrovateľstvo“. Živnosť je možné prihlásiť na príslušnom živnostenskom úrade, obvodnom úrade, mestskom úrade alebo mestskom okresnom úrade. 

 

Predpoklady pre vykonávanie živnosti:

 • svojprávnosť (Eigenberechtigung) – dovŕšenie veku 18 rokov;
 • štátna príslušnosť v rámci členských krajín EÚ/ EHP alebo predloženie oprávnenia na pobyt (Aufenthaltsberechtigung);
 • bezúhonnosť - žiadne vylučujúce okolnosti pre vykonávanie živnosti (Gewerbeausschlussgründe), napr. žiadne odsúdenie súdom, pokutované delikty alebo finančné trestné činy.

Žiadateľ ,- t.j. opatrovateľ/ka je povinná sa ísť nahlásiť na komoru živnostníkov – WKO , kde obdrží inštrukcie, vopred vystavený dokument pre prihlásenie sa do sociálnej poisťovne – SVA a na finančný úrad – Finanzamt.

 

Podklady požadované na vybavenie živnosti:

 • osobné dokumenty – rodný list (Geburtsurkunde) príp. sobášny list (Heiratsurkunde) pri zmene priezviska, občiansky preukaz (Statsbürgerschaftsnachweis) alebo cestovný pas (Reisepass);
 • úradný doklad o akademickom titule v prípade potreby (Nachweis des akademischen Grades);
 • výpis z registra trestov domovského štátu (Strafregisterbescheinigung) nie starší ako 6 mesiacov pri osobách s pobytom v zahraničí, resp. pri pobyte v Rakúsku na dobu kratšiu ako 5 rokov;
 • pri prvom zakladaní živnosti tzv. prehlásenie o novom založení (Erklärung der Neugründung) potvrdené príslušnou obchodnou komorou (Wirtschaftskammer) Toto potvrdenie Vás oslobodzuje od poplatkov súvisiacich so založením živnosti , ktoré sú vo výške cca € 70,- €. Po obdržaní tohto potvrdenia môže už opatrovateľ/ka začať vykonávať prácu opatrovateľky
 • potvrdenie o prihlásení k pobytu (Meldezettel);
 • povolenie k pobytu na cudzineckom úrade (Anmeldebescheinigung bei der Fremdenbehőrde) najneskôr do 3 mesiacov od príchodu na územie Rakúska

V priebehu niekoľkých týždňov obdrží opatrovateľka:

 • živnostenský list
 • potvrdenie o sociálnom poistení
 • E-card – kartičku poistenca, s ktorou bude opatrovateľ/ka ošetrený/á v Rakúsku
 • formulár E-106, ktorý je potrebné odniesť do príslušnej poisťovne na Slovensku.

Na základe tlačiva E106 obdrží opatrovateľ/ka kartičku poistenca , s ktorou bude bezplatne ošetrený/á na Slovensku. Spomínané doklady – živnostenský list, E-card a potvrdenie o poistení v AT je potrebné, aby každý/á opatrovateľ/ka nosil/a stále so sebou!

Opatrovateľka v Rakúsku je po založení živnosti od dátumu založenia povinná platiť odvody do sociálnej poisťovne.

Pri založení živnosti sa automaticky pridelí aj Standort (miesto výkonu činnosti) kde Vám bude zasielaná pošta.

Pokiaľ sa zakladá živnosť opätovne, to znamená, ak už bola na danú podnikateľskú činnosť zriadená a potom stornovaná, čiže zrušená, nie je podmienkou, aby sa žiadateľ dostavil na príslušný úrad pre zriadenie živnosti osobne, postačí požadované doklady / občiansky preukaz a výpis z registra trestov v NJ  / zaslať poštou.

 

Žiadosť o živnosť musí obsahovať:

 • presný popis živnosti – t.j. že sa jedná o „opatrovateľstvo“ („Personenbetreuung“);
 • presné miesto vykonávania činnosti – adresa (Gewerbestandort);
 • osobné údaje žiadateľa o živnosť: krstné meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia a miesto narodenia, štátna príslušnosť, číslo sociálneho poistenia

Miestom výkonu živnosti, ktoré je nutné uviesť pri registrácii živnosti, môže byť:

 • vlastný byt, bydlisko
 • kancelária
 • sídlo sprostredkovateľskej agentúry
 • byt, bydlisko opatrovanej osoby

Pozastavenie živnosti

Živnosť je možné pozastaviť na pobočke príslušnej hospodárskej komory-WKO. Zákonná lehota na pozastavenie živnosti je 3 týždne po ukončení živnostenskej činnosti. Vo výnimočných prípadoch je možné pozastavenie živnosti až 18 mesiacov dozadu. Pri spätnom pozastavení živnosti sa aj spätne zruší povinné sociálne poistenie v SVA. Spätne nie je možné zrušiť iba jednu časť z povinného poistenia a to zdravotné poistenie. Zdravotné poistenie SVA ukonči len ku koncu mesiaca, počas ktorého im bude doručené oznámenie o pozastavení živnosti.

 

Živnosť sa pozastavuje na dobu neurčitú a táto doba nie je ničím obmedzená!!!
Živnostník obdrží z WKO – obchodnej komory doklad o pozastavení živnosti / Ruhendmeldung / k uvedenému dátumu a takisto následne aj z SVA – sociálnej poisťovni doklad o pozastavení. V prípade, že živnostník nemá všetky platby – odvody uhradené, bude k dokladu o pozastavení z SVA priložený aj doklad s požadovanou sumou na zaplatenie. Toto potvrdenie je nutné čo najskôr doručiť do príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne na Slovensku, kde bude poistencovi obnovené zdravotné poistenie.

 

Stornovanie živnosti / Zrušenie živnosti

Pre zrušenie živnosti je potrebné písomne, faxom al. mailom upovedomiť príslušný Bezirkhauptmannschaft al. magistrat Príslušný úrad potom upovedomí SVA a finančný úrad.
Zrušiť živnosť sa nedá spätne, platí len k aktuálnemu dátumu a nedá sa odvolať.
Po stornovaní živnosti obdržíte vyrozumenie o stornovaní, doklad nadobúda okamžitú platnosť. Ak by si opatrovateľ/ka chcel/a znovu živnosť obnoviť, bude znovuotvorenie spoplatnené a to vo výške cca 70,- Eur a budú znovu požadované doklady ako pri novootvorenej žl.

 

Spustenie pozastavenej živnosti

Spustenie už existujúcej pozastavenej  živnosti sa nahlási písomne al. telefonicky WKO, resp. magistrátu, kde bola živnosť otvorená alebo prehlásená.
Živnosť sa musí obnoviť ihneď po začatí podnikateľskej činnosti a to najneskôr do 3 týždňov. Obchodná komora / WKO / alebo magistrát po obnovení automaticky upovedomí aj finančný úrad a sociálnu poisťovňu a živnostník je od dátumu spustenia povinný platiť odvody do SVA, bez ohľadu na to, či živnosť bola obnovená na začiatku alebo ku koncu mesiaca.

 

Prihlásenie k vedľajšiemu pobytu

Treba dbať na to, aby ste sa v súčinnosti s rodinou v ktorej sa nachádzate, nahlásili k vedľajšiemu pobytu v priebehu 3 dní po príchode do rodiny na príslušnom obvodnom úrade, kde vyplníte Antragsformular, ktorý musí podpísať poskytovateľ ubytovania , t.j. rodina.

Opatrovateľ/ka sa preukazuje pri tomto úkone občiansky preukazom alebo pasom.

Opatrovateľka obdrží takzvaný Meldezettel, ktorý by si mala uschovať. Opatrovateľka by si mala skontrolovať potvrdenie či ju náhodou rodina nenahlásila k trvalému pobytu namiesto vedľajšieho pobytu.

Keď si je opatrovateľka vedomá, že do rodiny ide naposledy, mala by sa ísť sama odhlásiť z vedľajšieho pobytu a to najskôr tri dni pred odchodom z rodiny. Pokiaľ sa z nepredvídateľných dôvodov neodhlásila, môže tak urobiť aj písomne alebo faxom na obvodnom úrade, kde bola prihlásená.

 

Zrušenie živnosti

Zrušenie živnosti sa vykonáva na príslušnom živnostenskom úrade - Gewerbeamt (Magistrat/Bezirkhauptmanschaft). Ukončenie živnosti nadobúda účinnosť dňom doručenia žiadosti na živnostenský úrad a je neodvolateľné. Ukončením živnosti končí aj povinné zdr. a sociálne poistenie a to ku koncu mesiaca, v ktorom bola živnosť zrušená (v prípade, že nie je súbežne vykonávaná iná zárobková činnosť napr. v závislom pomere). Potvrdenie o ukončení živnosti, zaslané z SVA, je potrebné zaniesť do príslušnej pobočky zdr. poisťovne na Slovensku, kde bude poistencovi obnovené poistenie.

 

komentárov: 5
Obnovenie zivnosti reakcia na: Rakúska živnosť
09.10.2018 23:22
Chcela by som si po 4r.obnoviť živnosť ako opatrovateľka v Rakúsku.Živnosť som si v r.2014 prerušila, poplatok do WKO som každý rok po obdržaní šeku zaplatila, chcela by som vedieť, ako mám postupovať.Ďakujem
Nová živnosť reakcia na: Rakúska živnosť
19.02.2019 15:49
Dobrý deň.Začala som pracovať v Rakúsku ako opatrovateľka.Aké všetky doklady potrebujem k otvoreniu živnosti ? Pri výpise z registra trestov musím ho priniesť v nemčine a tiež aj preložený rodný list?Ďakujem. Hanesová Miroslava
Il Cialis Scade LessoyclE reakcia na: Rakúska živnosť
11.03.2019 4:20
Low Cost Propecia Generic Viagara Online Us buy viagra online Buy Super Kamagra
Lasix Price MatFlug reakcia na: Rakúska živnosť
20.04.2019 11:01
Comment Faire Pour Obtenir Priligy Cephalexin Cap cialis from canada Mexican Pharmacy Online Uricon With Out Precritpion For Dogs Viagra Seriose Anbieter
Cheap Generic Cialis Australia Ellcace reakcia na: Rakúska živnosť
28.04.2019 23:21
Can Amoxicillin Mix With Milk cheapest cialis Order Elocon Best Website Overseas What Is Amoxicillin Cialis 500 Pills For Cheap Price